آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

پاوان موکت آسانا تمرین پنجم هاتا یوگا

پاوان موکت آسانا تمرین پنجم هاتا یوگا

پاوان موکت آسانا تمرین پنجم هاتا یوگا تمرین5.انقباض کاسه زانو در وضعیت قبل قرار گیرید,پای راست را از زانو خم کرده,انگشتان هر دو دست را زیر پا ران به یکدیگر قلاب کنید,پای راست را به طور مستقیم"افقی" نگه دارید به طوریکه پاشنه پا با زمین…
متن دوم