آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

پاوان موکت آسانا تمرین وضعیت پیچ دادن به شکم

پاوان موکت آسانا تمرین نهم وضعیت پیچ دادن به شکم

پاوان موکت آسانا تمرین نهم وضعیت پیچ دادن به شکم در وضعیت چمباتمه با پاهای باز بنشینید و دستها را روی زانوها قرار دهید. تنفس عمیق. باز دم عمیق.زانوی راست را نزدیک پای چپ روی زمین قرار دهید.از دست چپ مانند یک اهرم استفاده…
متن دوم