آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

پاوان موکت آسانا تمرین هفتم پیچ کلی ستون فقرات

پاوان موکت آسانا تمرین هفتم پیچ کلی ستون فقرات

پاوان موکت آسانا تمرین هفتم پیچ کلی ستون فقرات به پشت روی زمین بخوابید و پاها را در کنار هم قرار دهید. دستها را به خارج و هم سطح شانه ها بیرون بکشید .کف دستها پایین.پای راست را از زانو خم کنید و کف پا را پهلوی کاسه زانوی…
متن دوم