آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

پاوان موکت آسانا تمرین هفتم پهلوان یا قهرمان

پاوان موکت آسانا تمرین هفتم پهلوان یا قهرمان

پاوان موکت آسانا تمرین هفتم پهلوان یا قهرمان با پاهای کشیده در برابربدن روی زمین بنشینید. زانوی پای چپ را خم کنید و آنرا زیر ساق پای راست قرار دهید,پاشنه پای چپ کفل راست را لمس می کند.قسمت بالای ساق پای راست را روی ساق خم…
متن دوم