آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

پاوان موکت آسانا تمرین هفتم مقدمه ای بر خیره شدن به نوک بینی

پاوان موکت آسانا تمرین هفتم مقدمه ای بر خیره شدن به نوک بینی

پاوان موکت آسانا تمرین هفتم مقدمه ای بر خیره شدن به نوک بینی وضعیت استاد با یک وضعیت راحت بنشینید.پاها را در جلوی بدن قرار دهید.دست راست را مستقیم در جلوی بدن مقابل بینی نگه دارید. دست راست را مشت کنید,در وضعیتی که شست دست…
متن دوم