آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

پاوان موکت آسانا تمرین هفتم ضد نفخ و گاز

پاوان موکت آسانا تمرین هفتم ضد نفخ و گاز

پاوان موکت آسانا تمرین هفتم ضد نفخ و گاز در حالت چمباتمه بنشینید و پاها را حدود 60سانتیمتر از هم جدا نگاه دارید.پاها محکم روی زمین ,انگشتان هر دست را زیر پای همانطرف یگذارید,به طوری که شست دست روی پا قرار گیرد. آهسته با کفل…
متن دوم