آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

پاوان موکت آسانا تمرین هشتم وضعیت قایق

پاوان موکت آسانا تمرین هشتم وضعیت قایق

پاوان موکت آسانا تمرین هشتم وضعیت قایق د روضعیت تمرین با دستها به سمت پایین قرار بگیرید. در طول تمرین چشمها را باز نگاه دارید. تنفس عمیق:تنفس را نگه دارید و ابتدا پاها و سپس سر,شانه و کتف را از زمین بلند کنید,پاها و شانه…
متن دوم