آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

پاوان موکت آسانا تمرین هشتم وضعیت شیر

پاوان موکت آسانا تمرین هشتم وضعیت شیر

پاوان موکت آسانا تمرین هشتم وضعیت شیر در حالت واجرآسانا بنشینید و زانوها را تقریبا 45سانتیمتر از هم جدا کنید. انگشتان پاها باید همدیگر را در پشت کمر لمس کنند. دستها را به صورت کشیده در جلوی بدن بین زانوها قرار دهید. کف…
متن دوم