آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

پاوان موکت آسانا تمرین هشتم نگاه به نزدیک و دور

پاوان موکت آسانا تمرین هشتم نگاه به نزدیک و دور

پاوان موکت آسانا تمرین هشتم نگاه به نزدیک و دور در برابر یک پنجره باز بایستید یا بنشینید.یک افق روشن و باز ترجیح داده می شود.برای 5ثانیه به نوک بینی خود خیره شوید. بعد برای 5 ثانیه به یک نقطه مشخص در افق خیره شوید. این وضعیت را 10تا20…
متن دوم