آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

پاوان موکت آسانا تمرین هشتم راه رفتن کلاغ

پاوان موکت آسانا تمرین هشتم راه رفتن کلاغ

پاوان موکت آسانا تمرین هشتم راه رفتن کلاغ در وضعیت چمباتمه با پاهای از هم جدا بنشینید. کفل ها روی پاشنه ها. کف دست ها را روی زانوها قرار دهید. در وضعیت چمباتمه یک قدم کوچک بردارید. سعی کنید که خمیدگی زانوها را حفظ کنید. بنابراین…
متن دوم