آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

پاوان موکت آسانا تمرین ششم وضعیت کشش معده

پاوان موکت آسانا تمرین ششم وضعیت کشش معده

پاوان موکت آسانا تمرین ششم وضعیت کشش معده در وضعیت تمرین قرار گیرید. زانوها را خم کنید و آنها را مستقیم در برابر کفل ها روی زمین قرار دهید. وضعیت زانو و پاها را در طول تمرین حفظ کنید. انگشتان هر دو دست را به هم قفل…
متن دوم