آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

پاوان موکت آسانا تمرین ششم وضعیت خجسته

پاوان موکت آسانا تمرین ششم وضعیت خجسته

پاوان موکت آسانا تمرین ششم وضعیت خجسته با پاهای کشیده در جلوی بدن روی زمین بنشینید. زانوی پای چپ را خم کنید و پاشنه پا را در اطراف ران راست قرار دهید,بنابراین برخوردی بین پاشنه و ناحیه عجان نخواهد بود. زانوی پای راست را خم کنید و آنرا…
متن دوم