آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

پاوان موکت آسانا تمرین ششم نیایش

پاوان موکت آسانا تمرین ششم نیایش

پاوان موکت آسانا تمرین ششم نیایش با پاهای تقریبا پنجاه سانتیمتر از هم جدا در حالت چمپاتمه روی زمین بنشینید. زانوها باید در عرض کاملا از هم فاصله داشته باشند و بازوها بین آنها قرار گیرند. کف دستها را روی هم در جلوی بدن و…
متن دوم