آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

پاوان موکت آسانا تمرین ششم نگاه به بالا و پایین

پاوان موکت آسانا تمرین ششم نگاه به بالا و پایین

پاوان موکت آسانا تمرین ششم نگاه به بالا و پایین در وضعیت تمرین قبل مستقر شوید. هر دو دست مشت شده را بر روی زانوها گذاشته,زانوها را مستقیم و کشیده نگه دارید(انگشتان شست رو به بالا).به آرامی انگشت شست دست راست را به سمت بالا آورده,با…
متن دوم