آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

پاوان موکت آسانا تمرین سوم وضعیت عالی

پاوان موکت آسانا تمرین سوم وضعیت عالی

پاوان موکت آسانا تمرین سوم وضعیت عالی روی شکم بخوابید و دستها را پشت گردن به هم قلاب کنید. انگشتان باید به هم متصل شوند و در پشت گردن یا سر قرار گیرند. بازوها روی زمین در یک وضعیت راحت هستند. بدن را وانهاده کنید و از…
متن دوم