آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

پاوان موکت آسانا تمرین سوم نگاه به طرفین

پاوان موکت آسانا تمرین سوم نگاه به طرفین

پاوان موکت آسانا تمرین سوم نگاه به طرفین روی زمین نشسته,پاها را به صورت کاملا کشیده در جلوی بدن قرار دهید.دستها را نیز به طور کامل کشیده در امتداد شانه ها نگه دارید.ضمنا آنها را مشت کرده,انگشت شست هر دست را به سمت بالا…
متن دوم