آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

پاوان موکت آسانا تمرین سوم حرکات دوچرخه

پاوان موکت آسانا تمرین سوم حرکات دوچرخه

پاوان موکت آسانا تمرین سوم حرکات دوچرخه حالت1.در وضعیت تمرین قرار گیرید. ساق پای راست را بلند کنید. ساق پا را از زانو خم کنید و ران را به قفسه سینه نزدیک کنید. ساق پا را کاملا بلند کنید و بکشید,بعد قسمت میانی ساق…
متن دوم