آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

پاوان موکت آسانا تمرین سوم آسیاب دستی

پاوان موکت آسانا تمرین سوم آسیاب دستی

پاوان موکت آسانا تمرین سوم آسیاب دستی حالت1.با پاهای مستقیم در جلوی بدن روی زمین نشسته,پاها را حدود30تا40سانتیمتر از هم جداکنید.انگشتان هر دو دست را به هم قلاب کنید و آنها را مستقیم در جلوی قفسه سینه نگاه دارید.در طول تمرین دستها را…
متن دوم