آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

پاوان موکت آسانا تمرین دوم چشمک زدن

پاوان موکت آسانا تمرین دوم چشمک زدن

پاوان موکت آسانا تمرین دوم چشمک زدن با چشمک های باز در یک حالت راحت روی زمین بنشینید. 10مرتبه چشمها را آرام باز و بسته کنید. چشم ها را ببندید و برای 20ثانیه به چشمها استراحت دهید. باز کردن و بستن چشمها را برای 10 مرتبه ادامه دهید و…
متن دوم