آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

پاوان موکت آسانا تمرین دوم پیچ وتاب محرکه ستون فقرات

پاوان موکت آسانا تمرین دوم پیچ وتاب محرکه ستون فقرات

پاوان موکت آسانا تمرین دوم پیچ وتاب محرکه ستون فقرات روی زمین بنشینید و پاها را در جلوی بئدن دراز کنید. در حد توان پاها را از هم جدا کنید. زانوها نباید خم شوند و یا با زمین فاصله داشته باشند. دستها را بکشید و آنها را هم سطح شانه ها…
متن دوم