آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

پاوان موکت آسانا تمرین دوم نیم لوتوس(نیلوفر)

پاوان موکت آسانا تمرین دوم نیم لوتوس(نیلوفر)

پاوان موکت آسانا تمرین دوم نیم لوتوس(نیلوفر) با پای کشیده در جلوی بدن بنشینید. یک پا را از زانو خم کنید و پاشنه آن را در انتهای عضله ران مقابل قرار دهید.پای دیگر را از زانو خم کنید و پاشنه پا را بدون فشار در انتهای عضله ران…
متن دوم