آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

پاوان موکت آسانا تمرین دوم شاوآسانا معکوس

پاوان موکت آسانا تمرین دوم شاوآسانا معکوس

پاوان موکت آسانا تمرین دوم شاوآسانا معکوس روی شکم بخوابید,دستها را بالای سر بکشید و کف دستها را روی زمین بگذارید.پیشانی باید روی زمین استراحت کند.بقیه وضعیت همانند آنست که برای شاوآسانا در حالت قبل گفته شد.اگر تنفس مشکل است یا…
متن دوم