آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

پاوان موکت آسانا تمرین اول پوشاندن با کف دست

پاوان موکت آسانا تمرین اول پوشاندن با کف دست

پاوان موکت آسانا تمرین اول پوشاندن با کف دست در وضعیت راحت با چشمها ی بسته بنشینید. کف دستها را به هم مالش دهید تا احساس کنید که کف دستها گرم شده است. کف دسته را آرام روی چشمها بگذارید اما به چشمها فشار نیاورید. احساس…
متن دوم