آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

پاوان موکت آسانا تمرین اول وضعیت راحت

پاوان موکت آسانا تمرین اول وضعیت راحت

پاوان موکت آسانا تمرین اول وضعیت راحت بنشینید و ساق پاها را در جلوی بدن قرار دهید. ساق پای راست راخم کنید و پا را زیر ران چپ قرار دهید. ساق پای چپ را خم کنید و پا را زیر ران پای راست قرار دهید. دستها را در حالت چین یا گیانامودرا…
متن دوم