آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

پاوان موکت آسانا تمرین اول شاوآسانا

پاوان موکت آسانا تمرین اول شاوآسانا

پاوان موکت آسانا تمرین اول شاوآسانا به پشت روی زمین بخوابید و دستها را حدود 15سانتیمتر در کنار بدن قرار دهید.کف دستها به سمت بالا,یک بالش نازک یا یک پتو می تواند زیر سر قرار گیرد تا مانع ناراحتی شود. اجازه دهید که انگشتان…
متن دوم