آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

پاوان تمرینات آسانا

پاوان موکت آسانا تمرین سوم لوتوس یا نیلوفر

پاوان موکت آسانا تمرین سوم لوتوس یا نیلوفر با پاهای کشیده در جلوی بدن بنشینید. آهسته و با ملاحظه یک پا را از زانو خم کنید و آنرا در انتهی عضله ران قرار دهید. کف پا سمت بالا و پاشنه پا به استخوان عانه متصل باشد. موقعی که…

پاوان موکت آسانا تمرین دوم نیم لوتوس(نیلوفر)

پاوان موکت آسانا تمرین دوم نیم لوتوس(نیلوفر) با پای کشیده در جلوی بدن بنشینید. یک پا را از زانو خم کنید و پاشنه آن را در انتهای عضله ران مقابل قرار دهید.پای دیگر را از زانو خم کنید و پاشنه پا را بدون فشار در انتهای عضله ران…

پاوان موکت آسانا تمرین اول وضعیت راحت

پاوان موکت آسانا تمرین اول وضعیت راحت بنشینید و ساق پاها را در جلوی بدن قرار دهید. ساق پای راست راخم کنید و پا را زیر ران چپ قرار دهید. ساق پای چپ را خم کنید و پا را زیر ران پای راست قرار دهید. دستها را در حالت چین یا گیانامودرا…

پاوان موکت آسانا تمرین پنجم وضعیت ماهی

پاوان موکت آسانا تمرین پنجم وضعیت ماهی روی شکم دراز بکشید.انگشتان دست را به یکدیگر قلاب کنید و زیر سر بگذارید.ساق پای چپ را از زانوخم کنید و زانوی پای چپ را به قفسه سینه روی زمین نزدیک کنید. پای راست مستقیم و کشیده روی…

پاوان موکت آسانا تمرین دوم شاوآسانا معکوس

پاوان موکت آسانا تمرین دوم شاوآسانا معکوس روی شکم بخوابید,دستها را بالای سر بکشید و کف دستها را روی زمین بگذارید.پیشانی باید روی زمین استراحت کند.بقیه وضعیت همانند آنست که برای شاوآسانا در حالت قبل گفته شد.اگر تنفس مشکل است یا…

پاوان موکت آسانا تمرین اول شاوآسانا

پاوان موکت آسانا تمرین اول شاوآسانا به پشت روی زمین بخوابید و دستها را حدود 15سانتیمتر در کنار بدن قرار دهید.کف دستها به سمت بالا,یک بالش نازک یا یک پتو می تواند زیر سر قرار گیرد تا مانع ناراحتی شود. اجازه دهید که انگشتان…

پاوان موکت آسانا تمرین هشتم نگاه به نزدیک و دور

پاوان موکت آسانا تمرین هشتم نگاه به نزدیک و دور در برابر یک پنجره باز بایستید یا بنشینید.یک افق روشن و باز ترجیح داده می شود.برای 5ثانیه به نوک بینی خود خیره شوید. بعد برای 5 ثانیه به یک نقطه مشخص در افق خیره شوید. این وضعیت را 10تا20…
متن دوم