آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

پاس دادن در مانیه تیزم

پاس دادن در مانیه تیزم

حرکات دست پاس‌هایی که در موقع  خواباندن معمول، عامل اجرا می‌نماید به طور کلی خیلی زیاد است و در هر  شخص نیز فرق می‌کند و ما در این‌جا قسمتی از آنها را که مهم و اساسی می‌باشند می‌نگاریم. حرکات دست را به دو قسمت تقسیم می‌کنند که یکی برای…
متن دوم