آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

وضعیت کشش یک پا و سر

هاتا یوگا آسانا متوسطه خم شدن به جلو وضعیت کشش یک پا و سر

هاتا یوگا آسانا متوسطه خم شدن به جلو وضعیت کشش یک پا و سر روی زمین نشسته,پاها را به سکمت جلو به صورت کشیده و مستقیم قرار دهید. پای راست را خم کرده,کف آن را روی زمین و جلو باسن چپ بگذارید. ساق پای چپ را دولا کنید و زانو را روی…
متن دوم