آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

وضعیت های مراقبه

پاوان موکت آسانا وضعیت های مراقبه

پاوان موکت آسانا وضعیت های مراقبه هدف اصلی از تمرینات یوگا,آماده ساختن داوطلب برای قرار گرفتن در وضعیت مراقبه به مدت طولانی است.تنها زمانی که بدن به حالت مجسمه بی حرکت در آمده است و می تواند برای مدتی در حالت بماند مراقبه تجربه خواهد شد.…
متن دوم