آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

وضعیت سر بین دو زانو

هاتا یوگا آسانا متوسطه خم شدن به جلو وضعیت سر بین دو زانو

هاتا یوگا آسانا متوسطه خم شدن به جلو وضعیت سر بین دو زانو روی پاها بایستید و آنها را تقریبا یک متر از هم جدا کنید. بدن و سر کاملا مستقیم باشند. این وضعیت شروع است. دستها را جلوی بدن تا سطح سینه بلند کنید. از ناحیه…
متن دوم