آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

وضعیت سر به زانو

هاتا یوگا آسانا متوسطه خم شدن به جلو وضعیت سر به زانو

هاتا یوگا آسانا متوسطه خم شدن به جلو وضعیت سر به زانو روی زمین نشسته ,پاها را به طرف جلو دراز کنید. پای چپ را خم کرده,پاشنه آن را در منتهی الیه ران پای راست بگذارید به طوری که کف پای خم شده طرف ران پای دیگر…
متن دوم