آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

وضعیت انگشت و شست پا

هاتا یوگا آسانا متوسطه خم شدن به جلو وضعیت انگشت و شست پا

هاتا یوگا آسانا متوسطه خم شدن به جلو وضعیت انگشت و شست پا  مستقیم ایستاده,پاها را به فاصله یک متر جدا از یکدیگر قرار دهید.دستها را مستقیم در پشت به هم قلاب کنید. این وضعیت شروع است. قسمت بالای بدن را راست بچرخانید و…
متن دوم