آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

هیپنوتیزم ور آمریکایی

طریقه هیپنوتیزم کردن خانم براون,هیپنوتیزم ور آمریکایی

تلقین برای بعد از بیداری در تصویر شماره پایین سوژه به پشت خوابیده ولی قادر نیست که از زمین بلند شود، هر چه تلاش می‌کند نمی‌تواند از زمین بلند شود. خانم «براندون» هم دو انگشت خود را جلو چشمان باز سوژه گرفته است، زیرا سوژه بیدار است یعنی…
متن دوم