آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

هیپنوتیزم روانی

هیپنوتیزم در خدمت تحقیقات روانی و روانشناختی

هیپنوتیزم در خدمت تحقیقات روانی و روانشناختی تغییر در وضعیت آگاهی که از طریق تلقینهای هیپنوتیزمی حاصل شده ممکن است به توسعه حواسی بینجامد که در حالات دیگر نهفته باقی می ماند.برخی آزمایشهای برجسته که تحت کنترل هیپنوتیزمی ممکن می باشند می…
متن دوم