آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

هیپنوتیزم تجربی و درمانی

اولین کنگره بین‌المللی هیپنوتیزم تجربی و درمانی

سایر دانشمندان هیپنوتیزم و اولین کنگره بین‌المللی هیپنوتیزم تجربی و درمانی  دکتر «لیبوو» «برنهایم» «لیبوو» دانشمند فرانسوی گوشه‌گیری  بود، در انزوا، بدون سر و صدا و بدون هو و جنجال مدت بیست سال به معالجات بیماران از طریق هیپنوتیزم و…
متن دوم