آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

هويج

سخنان ائمه,چند چیز قوت شهوت را زیاد مى کند

سخنان ائمه,چند چيز قوت شهوت را زياد مى كند  اول - خوردن هويج  دوم - خوردن پياز  سوم - خوردن گوشت با تخم مرغ  چهارم - خوردن انار شيرين  پنجم - عطر استعمال كردن  ششم - پوشيدن كفش زرد  هفتم - خوردن خربزه  هشتم - خوردن حليم  نهم -…
متن دوم