آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

هاتا یوگا مقدماتی چاندارا ناماسکارا

هاتا یوگا مقدماتی چاندارا ناماسکارا (سلام بر ماه)

هاتا یوگا مقدماتی چاندارا ناماسکارا (سلام بر ماه) در زبان سانسکریت واژه "چاندارا" به معنا و مفهوم ماه است.ماه فاقد نور است و نور خود را از انعکاس نور خورشید در یافت می نماید. از این رو سلام بر خورشید و سلام بر ماه مشابه هم هستند و اثرات…
متن دوم