آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

هاتا یوگا مقدماتی چاندارا ناماسکارا وضعیت نیمه ماه

هاتا یوگا مقدماتی چاندارا ناماسکارا وضعیت نیمه ماه

هاتا یوگا مقدماتی چاندارا ناماسکارا وضعیت نیمه ماه دستها را در حالت تعادلی بالا ببرید و کف دستها را بر هم گذاشته ,آنها را مقابل سینه قرار دهید و سپس آنها را به شکل مودرای ماه بالا ببرید. هر دو دست را در حالی که کف دستها بر هم گذاشته…
متن دوم