آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

هاتا یوگا مقدماتی چاندارا ناماسکارا جدول مانتراهای سلام بر ماه

هاتا یوگا مقدماتی چاندارا ناماسکارا جدول مانتراهای سلام بر ماه

هاتا یوگا مقدماتی چاندارا ناماسکارا جدول مانتراهای سلام بر ماه                 همه ماه        وضعیت تمرین     مانترا مفهوم              مانترا         ——————————————————————————————————             روز اول       نیایش               …
متن دوم