آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

هاتا یوگا مقدماتی سوریا ناماسکارا

هاتا یوگا مقدماتی سوریا ناماسکارا وضعیت هفتم : کبرا

هاتا یوگا مقدماتی سوریا ناماسکارا وضعیت هفتم : کبرا ران و تهیگاه را روی زمین قرار دهید. همچنان که دستها روی زمین است,آرنج ها را مستقیم کنید,سر و گردن را به عقب برگردانده ,به مرکز بین دو ابرو نگاه کنید. در صورت دشواری می…

هاتا یوگا مقدماتی سوریا ناماسکارا وضعیت پنجم کوه

هاتا یوگا مقدماتی سوریا ناماسکارا وضعیت پنجم کوه در این مرحله ,پای چپ را مستقیم به عقب برده,کنار پای راست بگذارید.همزمان باسن را به سمت بالا برده,سر را پایین بیاورید طوری که بین دو دست به صورت آویزان واقع شود. در این وضعیت…

هاتا یوگا مقدماتی سوریا ناماسکارا وضعیت سوم وضع دست و پا

هاتا یوگا مقدماتی سوریا ناماسکارا وضعیت سوم وضع دست و پا در یک وضعیت ثابت با پاهای کنار هم بایستید.دستها را مستقیم به بالای سر ببرید و از ناحیه لگن به جلو خم شوید تا جاییکه انگشتان دست با زمین تماس پیدا کرده و یا کف دستها جلوی پا روی…

هاتا یوگا مقدماتی سوریا ناماسکارا وضعیت دوم وضع دستان

هاتا یوگا مقدماتی سوریا ناماسکارا وضعیت دوم وضع دستان هر دو دست را بالا برده,در دو طرف بالای سر نگه دارید. هر دو دست به اندازه عرض شانه با هم فاصله داشته باشند.سر بازوها و کتف ها را به عقب خم کرده,برای لحظه ای در این حالت…

هاتا یوگا مقدماتی سوریا ناماسکارا ( سلام بر خورشید )

هاتا یوگا مقدماتی سوریا ناماسکارا ( سلام بر خورشید ) در زبان سانسکریت واژه "سوریا" به معنای خورشید است و "ناماسکارا" به معنی سلام و درود آمده است.سلام بر خورشید زاییده افکار مردان روشنفکر عصر وادهاست و نمادی است برای…
متن دوم