آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

هاتا یوگا متوسطه گروه پادماسانا

هاتا یوگا متوسطه گروه پادماسانا وضعیت سوم لوتوس پنهانی

هاتا یوگا متوسطه گروه پادماسانا وضعیت سوم لوتوس پنهانی در حالت نیلوفر قرار گیرید. دستها را جلوی زانوها قرار دهید.باسن را از زمین بلند کنید و روی زانوها بایستید. آهسته بدن را به جلو خم کنید و به حالت دمر روی زمین بخوابید…
متن دوم