آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

هاتا یوگا آسانا متوسطه وضعیت چهارم کبرای کامل

هاتا یوگا آسانا متوسطه وضعیت چهارم کبرای کامل

هاتا یوگا آسانا متوسطه وضعیت چهارم کبرای کامل در وضعیت کبرا قرار گیرید.با تنفس طبیعی راحت باشید. زانوها را خم کنید,پاها را به سمت سر بلند کنید. سر,گردن و شانه ها را به عقب بکشید.شانه ها را اندکی بیشتر خم کنید و سعی کنید سر با…
متن دوم