آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

هاتا یوگا آسانا متوسطه وضعیت هفتم ملخ

هاتا یوگا آسانا متوسطه وضعیت هفتم ملخ

هاتا یوگا آسانا متوسطه وضعیت هفتم ملخ روی شکم دراز بکشید.پاها کشیده و در کنار هم روی زمین,پاشنه های پا به سمت بالا باشند. دستها هم ممکن است زیر بدن یا در طرفین بدن روی زمین قرار گیرند. چانه را اندکی به جلو بکشید و آن را…
متن دوم