آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

هاتا یوگا آسانا متوسطه وضعیت نهم کمان ساده

هاتا یوگا آسانا متوسطه وضعیت نهم کمان ساده

هاتا یوگا آسانا متوسطه وضعیت نهم کمان ساده با ساق پاها در کنار هم,روی شکم بخوابید. دستها و بازوها را در کنار بدن قرار دهید. زانوها را خم کنید و پاشنه های پا را به کفل ها نزدیک کنید. مچ پاها را با دستها بگیرید. ناحیه رانها چسبیده…
متن دوم