آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

هاتا یوگا آسانا متوسطه وضعیت سیزدهم هلال ماه

هاتا یوگا آسانا متوسطه وضعیت سیزدهم هلال ماه

هاتا یوگا آسانا متوسطه وضعیت سیزدهم هلال ماه روی هر دوزانو نشسته,دستها را در اطراف بدن قرار دهید. پای چپ را به سمت جلو حرکت دهید. به جلو خم شده,هر دو دست را کنار پای چپ روی زمین بگذارید(مطابق شکل).پای راست را در حالت…
متن دوم