آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

هاتا یوگا آسانا متوسطه وضعیت دوم کبرا

هاتا یوگا آسانا متوسطه وضعیت دوم کبرا

هاتا یوگا آسانا متوسطه وضعیت دوم کبرا روی شکم بخوابید,ساق پاها کشیده و در کنا هم,پاشنه پا به سمت بالا. کف دستها مسطح روی زمین در کنار بدن,یا کمی موازی و به طرف شانه ها. انگشتان دست کنار هم و به طرف جلو. آرنج ها چسبیده به…
متن دوم