آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

هاتا یوگا آسانا متوسطه وضعیت دوازدهم شانه

هاتا یوگا آسانا متوسطه وضعیت دوازدهم شانه

هاتا یوگا آسانا متوسطه وضعیت دوازدهم شانه به پشت دراز بکشید. زانوها را خم کنید و کف پاها را روی زمین قرار دهید. پاها و زنواها می توانند ازناحیه ران از هم جدا باشند. مچ پاها را با دستها بگیرید. این حالت شروع است. باسن و…
متن دوم