آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

هاتا یوگا آسانا متوسطه وضعیت ابوالهول

هاتا یوگا آسانا متوسطه وضعیت اول ابوالهول

هاتا یوگا آسانا متوسطه وضعیت اول ابوالهول بر روی شکم به طور مستقیم بخوابید و پیشانی را روی زمین بلند کنید. پاها کشیده و مستقیم در کنار هم روی زمین قرار گیرند.پاشنه های پا به سمت بالا و ساعد و مچ و کف دستها مستقیم روی زمین…
متن دوم