آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

هاتا یوگا آسانا متوسطه خم شدن

هاتا یوگا آسانا متوسطه خم شدن وضعیت کشش ساق پا و کمر

هاتا یوگا آسانا متوسطه خم شدن وضعیت کشش ساق پا و کمر روی زمین نشسته,پاها را تا جایی که امکان دارد از هم باز کنید. دستها را از پشت به یکدیگر قلاب کنید,به آرامی نیم تنه را روی پای راست خم کنید. این وضعیت شروع است. کوشش…
متن دوم