آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

هاتا یوگا آسانا متوسطه خم شدن به پشت

هاتا یوگا آسانا متوسطه خم شدن به پشت

هاتا یوگا آسانا متوسطه خم شدن به پشت خم شدن به پشت به دلیل وسعت بخشیدن به قفسه سینه و افزایش ظرفیت شش ها, محرک خارجی به شمار می رود. این تمرین ها موقعیت دینامیکی دارند و حرکاتی به جهت عکس حرکت به جلو هستند که بر اساس قدرت و انرژی در بدن…
متن دوم